Meraki

Lycée classique de Diekirch

Mir sinn 9 Schüler aus dem Dikrecher Kolléisch, motivéiert an engagéiert eis éischt Mini-Entreprise op d'Been ze stellen. An Zesummenaarbecht mat Een Häerz fir kriibskrank Kanner wëlle mir hire Kanner erméiglechen hir eege Biller, Zeechnungen a Collagen mat Hëllef vum Drockmeeschter op Kleeder printen ze loossen.

Wir sind 9 Schüler aus dem Diekircher Gymnasium, motiviert und engagiert unser erstes Kleinunternehmen auf die Beine zu stellen. In Zusammenarbeit mit Een Häerz fir kriibskrank Kanner wollen wir ihren Kindern ermöglichen ihre eigenen Bilder, Zeichnungen und Collage mit Hilfe vom Drockmeeschter auf Kleidung drucken zu lassen.

Nous sommes 9 élèves du Lycée classique de Diekirch, motivés et engagés de lancer notre première mini-entreprise. En coopération avec Een Häerz fir kriibskrank Kanner, nous voulons permettre à leurs enfants d’imprimer leurs propres dessins, illustrations et collages à l’aide du Drockmeeschter sur des vêtements quelconques.

We are 9 students from the Lycée classique de Diekirch, motivated and committed to launch our first mini-enterprise. In cooperation with Een Häerz fir kriibskrank Kanner we aim to make it possible for their children to print their very own motives, drawings and collages  with the help of Drockmeeschter on a variation of clothing items.

Nós somos 9 alunos do Lycée classique de Diekirch, motivados e empenhados em podermos lançar a nossa primeira pequena empresa. Em colaboração com a associação Een Häerz fir kriibskrank Kanner, nós queremos dar a oportunidade a estas crianças de poderem ter seus desenhos e colagens imprimidos em várias peças de roupa.

Enseignants:
Pitt Schneider