Pilzkäpp

Lycée technique agricole

Mir, d Pilzkäpp ziichte Pilzen. Mir lee wäert op Regionalitéit a Qualitéit aus dem ländleche Raum.

Iwwerzeegt iech selwer.

Enseignants:
André Meier, Eric Schiltz