Energie Spueren Liicht Gemaach

Lycée technique d’Ettelbruck

Mier maachen kleng flyers an eventuell Plakater, wou mer erklaeren, wei een mat einfachen Gesten Energie spueren kann. Mir maachen och eng kleng Präsentation an de Klassen iwwert eisen Projet an am LTETT fier 7ème oder 8ème.

Catégorie:
économique
Enseignants:
Alain Weins
Étudiants:
Gonçalves Teixeira Steve (12CG)
Kanivé Michel (12CG)
Da Silva Abreu Rafael (12CC)
Dylan Ferreira